મફત પ્લોટ યોજના 2022 માહિતી અને ફોર્મ માટે અહીં ક્લિક કરો

ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના 2022 ગુજરાત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવતા જમીન વિહોણા ખેત મજૂરો તથા  ગ્રામ્ય કારીગરો માટે રાજ્ય સરકારની ઘરથાળના મફત પ્લોટની યોજનાઓ શરૂઆત 1972 થઈ છે. ગુજરાત સરકારના પંચાયત વિભાગ હેઠળ આ યોજનાને આવરી લેવામાં આવે છે. ચાલો ત્યાં  મફત  પ્લોટ યોજના ફોર્મ 2022 વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આ લેખમાં મેળવીએ ગુજરાત … Read more

Japan Hanging train history Video

Hello Friends, Train that runs not on the track but rather holding tight the most track for quite some time! Need to travel? Japan Hanging train history Japan is living here in 2050, here’s the was proof! Watch Video Show Here runs a peculiar train see which you have never seen…have you heard that as opposed … Read more

Mera Ration Android App

Mera Ration Android App : One Nation One Ration Card plan ensures distribution of subsidised foodgrains to ration card holders under NFSA to lift the entitled foodgrains from any Fair Price Shop (FPS) anywhere in the country by using their same/existing NFSA ration card after biometric/Aadhaar authentication on an electronic Point of Sale (ePoS) device. … Read more

PMJAY Card Download | Ayushman Bharat Yojana | PMJAY Hospital List 2022

PMJAY Card Download | Ayushman Bharat Yojana | PMJAY Hospital List 2022 PMJAY Card Download | Ayushman Bharat Yojana | PMJAY Hospital List 2022 : Ayushman Bharat Yojana is one of the greatest medicinal services programs on the planet. Launched as a National Health Protection Mission by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, this scheme … Read more

Photo Editor with Background Eraser-MagiCut

This is the best background eraser which helps you automatically cut out pictures with AI tools, remove background and make a transparent PNG stamp in high quality With Background Eraser, your life will be easier. No complex photo processing skill needed, you can get an accurate stamp in one tap and use it fon:: ✅ … Read more

Categories App

TATA CLiQ Shopping App India

Welcome to Tata CliQ – An Indian online shopping app for fashion and electronics.We at Tata CLiQ bring you a one-stop solution for all your online shopping needs.Explore the wide variety of clothing, electronics, jewellery and more from your favourite brands. Authentic brands, curated collections, the latest trends, genuine products – it’s all part of … Read more

Categories App