મફત પ્લોટ યોજના 2022 માહિતી અને ફોર્મ માટે અહીં ક્લિક કરો

ગુજરાત મફત પ્લોટ યોજના 2022 ગુજરાત ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવન જીવતા જમીન વિહોણા ખેત મજૂરો તથા  ગ્રામ્ય કારીગરો માટે

Continue reading