ગુજરાત કોરોના કેસ અપડેટઃ- 04/01/2022.

GUJARAT CORONA CASE UPDATE 04/01/2022

Registration for next phase of COVID19 Vaccination on Co-WIN2.0 portal will open at 9:00 am on 1st March 2021 at www.cowin.gov.in

More than 10,000 private hospitals empanelled under Ayushman Bharat PMJAY, more than 600 hospitals under CGHS and other private hospitals empanelled under State Schemes can function as COVID Vaccination CentresFree COVID Vaccination at all Government Health Facilities

 

 

The next phase of the world’s largest vaccination drive for the age appropriate population groupswill commence from 1stMarch 2021

GUJARAT CORONA CASE UPDATE 04/01/2022

You can cause coronavirus infections to your personal individuals. If you stay safe, you will inevitably be able to protect your personal life as well. If any of your personal people fall into the high-risk category, you may also need to be vaccinated.

Registration will open at 9:00 am on 1st March 2021 (at www.cowin.gov.in).

 

◾IMPORTANT MESSAGE::

 

PLEASE ALWAYS WEAR MASK AND KEEP SOCIAL DISTANCE OF 2 GAJ (6FEET). ALSO SENETIZE YOUR HANDS AND FOLLOW GOVERNMENT GUIDELINES OF COVID-19.

 

◾YOU CAN ALSO GET OFFICIAL LATEST UPDATES OF COVID-19 (CORONAVIRUS) FROM OFFICIAL LINKS GIVEN BELOW:

નીચે આપેલ ગુજરાત લાઈવ અથવા ઈન્ડિયા લાઈવ લિંક પર ક્લિક કરીને ઓફિશિયલ આંકડા જાણી શકો છો

Covid-19 India Live

Covid-19 Gujarat Live

તારીખ :- 3/1/2022 કોરોના કેસની ઓફિશિયલ પ્રેસનોટ માટે અહીં ક્લિક કરો‏

કોરોના અપડેટ તા.૨/૧/૨૦૨૨ વાંચવા અહિ કલીક કરો

Corona Update 01-01-2022

Citizens will be able to register and book and appointment for vaccination, anytime and anywhere, using the COWIN 2.0 portal or through other IT applications such as Arogya Setu etc.

 

This information was shared during the orientation workshop organised by the Union Health Ministry and the National Health Authority (NHA) for the 10,000 private hospitals under Ayushman Bharat PMJAY, more than 600 hospitals empanelled under CGHS and other private hospitals empanelled under State Government’s Health Insurance Schemes,on Co-WIN2.0.The modalities of the new features integrated in the CoWIN2.0 digital platformwere explained to them.The private empanelled COVID Vaccination Centers (CVCs) were also trained on various aspects of the process of vaccination and management of adverse events following immunization (AEFI) through video conference with the support of the National Health Authority (NHA).

 

 

The participants were explained that all citizens that are aged, or will attain the age of, 60 years or more as on 1st January 2022 are eligible to register, in addition to all such citizens that are aged, or will attain the age of, 45 years to 59 years as on 1st January 2022, and have any of the specified 20 comorbidities (as annexed).

ગુજરાતીમાં માહિતી માટે અહી ક્લિક કરો

કોરોના વેક્સીનેશન નો નિર્ણય વાંચો અહીંથી today

There will be only one live appointment for a beneficiary at any point of time for each dose. Appointments for any date for a COVID Vaccination Center will be closed at 3:00 pm on that day for which the slots were opened. For example, for 1st March the slot will be open from 9:00 am till 3:00 pm on 1st March, and the appointments can be booked anytime before that, subject to availability. However, on 1st March an appointment can also be booked for any future date for which vaccination slots are available. A slot for second dose will also be booked at the same COVID Vaccination Center on 29th day of the date of appointment of the 1st dose. If a beneficiary cancels a first dose appointment, then appointment of both doses will be cancelled.
The eligible persons will be able to register at the Co-WIN2.0 portal through their mobile number, through a step by step process. With one mobile number, a person can register as many as four beneficiaries. However, all those registered on one mobile number will have nothing in common except the mobile number. The Photo ID Card Number for each such beneficiary must be different. Either of the following Photo Identity Documents can be used by citizens for availing of online registration

Aadhar Card/Letter
Electoral Photo Identity Card (EPIC)
Passport
Driving License
PAN Card
NPR Smart Card
Pension Document with photograph

A User Guide for the Citizen Registration & Appointment for Vaccination has also been uploaded on the websites of Union Ministry of Health & Family Welfare and National Health Authority (NHA)

Leave a Comment